Partirem d’una primera visita informativa, per extreure dades de la situació del pacient. Consistirà en una revisió completa per part dels nostres òptics-optometristes i oftalmòlegs, per poder avaluar el cas d’una forma personalitzada.

Se l’informarà àmpliament dels resultats que vostè pot obtenir amb la intervenció quirúrgica, i en què consisteix aquesta.

En aquesta primera visita es resoldran els dubtes del pacient, i l’oftalmòleg aconsellarà la intervenció a tots aquells que tinguin el perfil idoni i reuneixin les característiques necessàries per ser un bon candidat.

Evidentment, només en el cas que hi hagi fermes garanties d’èxit, donarem pas a la intervenció.

Aquesta primera revisió no li compromet a res, i és totalment gratuïta, el seu únic fi és informar àmpliament i aclarir els seus dubtes.

A grans trets el perfil del candidat ha de reunir aquests requisits:

Tenir un defecte refractiu entre … Miopies: de -1.00 a-14.00D. Hipermetropies: de +1.00 a +6.00 D. Astigmatismes: de -1.00 a-5.00D. Vista Cansada: de +1.00 a +3.00 D Ser major de 18 anys. Tenir una graduació estable d’almenys 1 any. No tenir cap problema a la còrnia: (queratocon,…)