Prendre la decisió de sotmetre’s a una intervenció per corregir la miopia, hipermetropia, astigmatisme o vista cansada acostuma a ser una decisió difícil que requereix, en gran part, d’una bona informació i assessorament per part dels professionals.

Quan ens referim a la vista, molts pacients consideren que estem davant d’un dels òrgans més importants i delicats, i per tant, la confiança que dipositen en nosaltres és bàsica per dur a terme la intervenció. Per corregir quirúrgicament els defectes refractius (miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada) estem utilitzant en els nostres centres d’oftalmologia, la tecnologia LASIK personalitzat.

La intervenció es porta a terme al quiròfan d’Eyecos. L’acompanyaran els professionals que han tractat el cas i han portat el seu seguiment.

El tractament es realitza de forma ambulatòria, és a dir, no hi ha ingrés hospitalari, el pacient pot abandonar la clínica a les 2 hores de la intervenció.

La durada del mateix és d’uns pocs minuts, i si res ho contraindica, es realitza als dos ulls en la mateixa sessió.

Abans d’entrar al quiròfan se li instil·la unes gotes d’anestèsia en col·liri a cada ull.

El procediment consta de quatre parts:

En la primera fase, es posa l’anell de succió del diàmetre adequat, d’acord amb el tipus d’ull i l’ablació (tractament) prevista per a cada pacient

Quan la succió proporciona una pressió intraocular que garanteixi la correcta realització del tall no refractiu, es procedeix al acoblament del motor que porta la fulla.

El tall separarà una fina capa de teixit corneal de 160 o 180 micres de gruix, segons el criteri del cirurgià, amb un instrument anomenat microqueràtom.

Així es deixa l’estroma lliure, preparat per aplicar el làser.

Es programa el tractament anteriorment introduït a la base de dades de l’ordinador que forma part del làser.

Es procedeix al centrat del “eye tracker”, que assegurarà la perfecta execució del tractament, ja que és un sistema de seguiment perquè el làser persegueixi sempre els moviments oculars. D’aquesta manera cada tret impacta just on ha de fer-ho.

Un cop acabada l’aplicació del làser, es reposa al seu lloc la fina capa de teixit sense necessitat de sutura, no sense abans haver rentat el llit estromal Per finalitzar s’alliberen les parpelles.